Het was een goede en mooie ALV op 18 mei!

29 mei 2022


Notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Tennisvereniging Het Laakhuisje op woensdag 18 mei 2022 in het Clubgebouw aan de Laak  

CONCEPT-VERSLAG VERSIE 27 MEI 2022  

Aanwezigen: ruim 25 leden (de namen van de aanwezigen worden hier t.z.t. nog genoteerd) 

 

 1.     Opening, ingekomen stukken, mededelingen, vaststellen van de agenda, inventarisatie punten voor de rondvraag

De vergadering wordt om 20.00 uur door Gert Contant geopend. Er zijn geen ingekomen stukken. Een aantal leden heeft zich vooraf afgemeld. Als punten voor de rondvraag worden genoemd: barbezetting (door Sven Vosselman); relatie tussen de Vereniging Laakhuisje en de Stichting Exploitatie Tennispark aan de Laak (door Henk Barten) en statuten Laakhuisje in relatie tot de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, de Wbtr (door Machteld Meijer).  

2.     Verslag ALV d.d. 29 november 2021

Het verslag van de ALV wordt vastgesteld. Met dank richting Elly Hop voor de verslaglegging. Naar aanleiding van het verslag zijn er geen vragen of opmerkingen.    

3.     Inhoudelijke en financiële verantwoording over 2021 en begroting 2022

Naar aanleiding van het ‘Rapport inzake jaarstukken 2021’ licht Sjaak Slagman de stukken over het boekjaar 2021 toe. De corona-jaren 2020 en 2021 waren voor de vereniging financieel bezien behoorlijk ingrijpend. Mede dankzij financiële steun van de Stichting Exploitatie aan de Laak en het eigen vermogen van de vereniging staat de club financieel nog overeind. Maar het vet op de botten van de vereniging is wel geslonken. In dit verband overweegt het bestuur om – mede gezien de forse inflatie en de vele jaren lang  niet aangepaste contributie – de prijzen voor de barconsumpties en de contributies te verhogen. Op de balans staat een bedrag gereserveerd van ‘De Club van 100’. Dit is een potje waarbij leden op vrijwillige basis geld hebben gestort c.q. storten voor speciale activiteiten voor kinderen en jongeren. Vanwege de corona-omstandigheden heeft (ook) dit stil gelegen. In 2022 wordt dit weer opgepakt. Op advies van Gert Kiks wordt het boekjaar 2019 als referentiepunt genomen voor de begroting. Dit omdat 2019 het laatste gewone sportjaar was voordat het coronavirus uitbrak. Na een toelichting door Sjaak stemt de ALV in met de begroting 2022 (prognose 2022).    

4.     a. Benoeming leden Kascommissie

Over het boekjaar 2021 was Jan van Lith al benoemd tot lid van de Kascommissie. Omdat Gert Contant en Jan Kuit lid zijn geworden van het bestuur mogen zij geen lid meer zijn van de Kascommissie. Tim Born en Frank Beelen zijn bereid deze lege plekken op te vullen. De ALV stemt in met de benoeming van Tim en Frank.   Over het boekjaar 2022 blijft Jan van Lith lid van de Kascommissie. Vanwege de planning dat Tim Born en Frank Beelen vanaf november 2022 lid worden van het bestuur kunnen zij geen lid van de Kascommissie meer blijven. Henk Barten en Gert Kiks worden, met instemming van de ALV, benoemd tot lid van de Kascommissie over het boekjaar 2022.    

b. Verslag van de Kascommissie over de Jaarrekening 2021  Namens de Kascommissie leest Frank Beelen een goedkeurende controleverklaring voor over het boekjaar 2021. De ALV wordt gevraagd het bestuur decharge te verlenen over het jaar 2021. Hiermee stemt de ALV in, met applaus.    

5.     Verdere voortgang: doorontwikkeling bestuur en relatie tussen vereniging en stichting

Doorontwikkeling van het bestuur

Tijdens de (digitale) ALV op 29 november 2021 zijn Gert Contant, Jan Grift, Jan Kuit en Sjaak Slagman benoemd als bestuursleden. Zij hebben toen aangegeven dit voor een half jaar te willen doen, als interim-bestuur. Inmiddels zijn er vijf leden die hebben aangegeven lid te willen worden van het bestuur, maar niet nu al in het voorjaar van 2022, maar een half jaar later vanaf de ALV die in november 2022 gaat plaatsvinden. Deze vijf leden zijn Frank Beelen, Anne Blokland, Tim Born, Marieke Florijn en Erwin Schipper. Het komende half jaar wordt dan gebruikt als een inwerk- en overgangsperiode waarbij Frank, Anne, Tim, Marieke en Erwin volledig meedoen met het huidige bestuur, maar in formele zin nog geen bestuursleden zijn. In deze context zijn Gert, Jan (G), Jan (K) en Sjaak bereid om als bestuur aan te blijven tot de ALV die in november gaat plaatsvinden. De ALV stemt – opnieuw met applaus – in met deze voorgestelde werkwijze. Vervolgens stellen Frank, Anne, Tim, Marieke en Erwin zich via een korte presentatie aan de leden voor. Tijdens deze voorstelronde komt aan de orde de eventuele (on)mogelijkheden van padelbanen voor het Laakhuisje. De komende tijd gaat een werkgroep hiermee aan de slag.  

Relatie tussen vereniging en stichting

Bij de stukken van de vergadering zijn enkele informatieve sheets bijgevoegd over de relatie tussen de vereniging (die nu ruim 400 leden heeft) en de stichting (die eigenaar is van de banen en de opstallen). Voor deze constructie is in 2009 gekozen vanwege fiscale voordelen. Dit had toen te maken met een fors subsidiebedrag dat de gemeente Putten ter beschikking stelde voor realisering van het nieuwe Clubgebouw en aanpak van de banen. De vereniging heeft het recht één persoon voor te dragen voor benoeming in het stichtingsbestuur. Afgelopen jaren was dit Michel Ruhé. Vanaf april jl. neemt Tim Born, op voordracht van het verenigingsbestuur, deze plek in het bestuur van de stichting in. De vereniging en de stichting hebben permanent in ieder geval twee overeenkomsten met elkaar: een overeenkomst voor huur van de banen en een overeenkomst voor huur van het Clubgebouw. Op verzoek vanuit de ledenvergadering zal tijdens de ALV in november a.s. uitgebreider op de relatie vereniging – stichting worden ingegaan.    

6.     Rondvraag

Barbezetting

Hoe moet het verder met de barbezetting? Dit is een serieus punt van aandacht. De vraag is onder andere wat vandaag de dag nog haalbaar is met bemensing door vrijwilligers? De lijn is dat tijdens toernooien en andere activiteiten (zoals ICC) deelnemers die aan deze activiteiten meedoen zoveel als mogelijk zelf de barbezetting doen en regelen. Het meest lastig is de bezetting op reguliere avonden van maandag tot en met donderdag wanneer er meestal geen toernooien / activiteiten plaatsvinden. Dan een leeg clubgebouw voelt niet fijn. Chris Schuchard is bereid om vanaf juni a.s. de barbezetting te gaan oppakken. Daarbij is het niet gezegd dat alles bij hetzelfde blijft. Moeten de tijdstippen van barbezetting mogelijk worden aangepast? Is een vrijwilligersvergoeding voor barpersoneel (mede) een oplossing? Kan gebruik in dit verband van het afhangsysteem in de hal van het Clubgebouw van positieve invloed zijn?  

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr)

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen is bedoeld om bestuur en toezicht van verengingen en stichtingen te verbeteren. De Rijksoverheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Deze wet kan ook gevolgen hebben voor de statuten van de vereniging. Het zogenoemde vier-ogen-principe is hierbij belangrijk. Het bestuur bekijkt momenteel de statuten en andere formele stukken van de vereniging om de club Wbtr-proof te maken. Doel hierbij is om noodzakelijke besluitvorming in de ALV van november a.s. aan de leden voor te leggen.  

Relatie tussen vereniging en stichting

Zie hierboven onder agendapunt 5.  

7.     Sluiting vergadering

De ALV wordt om 21.05 uur gesloten, waarna er onder het genot van een drankje informeel, ontspannen en gezellig met elkaar verder wordt gesproken. De volgende ALV vindt plaats op woensdagavond 16 november 2022.   

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 341 351 560

Tennisvereniging Het Laakhuisje

Laak 2B
3881 MK Putten

KVK-nummer

40094088